Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

Giải thưởng: Cuộc thi ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế lần thứ 7 tại Việt Nam 2013 (VN-13)

* Giải thưởng dành cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi do FIAP trao: 01 Huy hiệu xanh của FIAP
* Mỗi nội dung có bộ giải thưởng gồm:
1.    Tự do:
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích.
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự.
2. Thiên nhiên:
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích.
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự.
3. Du lịch:
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích.
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự.
4. Chân dung nghệ thuật:
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích.
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự.
* Giải thưởng phụ:
Để khuyến khích các tác giả trong nước, Ban tổ chức có giải thưởng riêng cho các tác giả là người mang quốc tịch Việt Nam đoạt các giải thưởng của VAPA, gồm: HC Vàng VAPA: 10 triệu VND; HC Bạc VAPA: 7 triệu VND; HC Đồng VAPA: 5 triệu VND; Giải Khuyến khích VAPA: 1 triệu VND.