Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

Lịch biểu: Cuộc thi ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế lần thứ 7 tại Việt Nam 2013 (VN-13)

- Hạn nhận ảnh: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/8/2013


- Chấm ảnh:
từ 27/9 đến 02/10/2013


- Thông báo kết quả:
5/10/2013


- Trao giải thưởng và triển lãm:
cuối tháng 11/2013

- Gửi sách ảnh: Tháng 1/2014