Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

Giám khảo Cuộc thi ảnh Nghệ Thuật Quốc Tế lần thứ 7 tại Việt Nam 2013 (VN-13)

Hội đồng giám khảo: Gồm 2 Hội đồng giám khảo

Hội đồng 1:

1, NSNA Vũ Quốc Khánh
- Chủ tịch Hội NSNAVN, Đại diện FIAP tại VN                        - Chủ tịch HĐ
2, Mr. David Tay Poey Cher, M.FIAP; HonE.FIAP, FRPS
- Ủy viên Đoàn chủ tịch FIAP                                            - Thành viên
3, Mr. Harto Solichin Margo, HonE.FIAP
- Đại diện FIAP tại Indonesia, Chủ tịch LĐ các Tổ chức NA Indonesia    - Thành viên
4, NSNA Đặng Ngọc Thái, E.VAPA/G; E.FIAP                        - Thành viên
5, NSNA Hoàng Quốc Tuấn, E.VAPA; M.FIAP                           - Thành viên


Hội đồng 2:

1, NSNA Lê Hồng Linh, E.VAPA/G; M.FIAP                            - Chủ tịch HĐ
2, Mr. David Tay Poey Cher, M.FIAP; HonE.FIAP, FRPS
- Ủy viên Đoàn chủ tịch FIAP                                           - Thành viên
3, Mr. Harto Solichin Margo, HonE.FIAP
- Đại diện FIAP tại Indonesia, Chủ tịch LĐ các Tổ chức NA Indonesia    - Thành viên
4, NSNA Trương Hoàng Thêm, E.VAPA/G; E.FIAP                        - Thành viên
5, NSNA Nguyễn Dần, E.VAPA/G; E.FIAP/S                            - Thành viên