Vietnam acesss artists Viet Nam Contest 2013

STATUS LIST (1426 tác giả dự thi)

Yes Đã thanh toán   No Chưa
# Họ & Tên Tỉnh / Thành phố Quốc gia Ngày tạo Tự Do Du Lịch Thiên Nhiên Chân Dung
1411 Phúc Tiến Hùng Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1412 Phùng Đức Hiệp Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1413 Rintala Seppo Kemi Finland Sep 4, 2013 No No No No
1414 Trần Lộc Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1415 Trần Quốc Việt Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1416 Trần Thị Cần Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1417 Trịnh Lập Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1418 Trần Kim Luận Sep 4, 2013 Yes Yes Yes Yes
1419 Phạm Trác Sep 4, 2013 No No No No
1420 Đào Quang Minh Sep 5, 2013 Yes Yes Yes Yes
1421 Nguyễn Ngọc Quang Sep 5, 2013 Yes Yes Yes Yes
1422 VICKUM SENANAYAKE Sep 5, 2013 Yes Yes Yes Yes
1423 Nguyễn Thanh Hải Sep 5, 2013 Yes Yes Yes Yes
1424 MARKO JARC Sep 6, 2013 Yes No No No
1425 Đinh Thị Vân Chi Vietnam Sep 9, 2013 Yes Yes Yes Yes
1426 Phan Đức Thiện Vietnam Sep 13, 2013 Yes Yes Yes Yes